ŞİMDİ GÜNEŞ
İKİZLER BURCUNDA
Zodyak Derecesi 60 °
ŞİMDİ AY
AKREP BURCUNDA
Zodyak Derecesi 210 °
ŞİMDİ AY
YÜKSELİŞTE 13.Gün
vefk yapmaya elverişli!
GEZEGEN SAATİ
SATÜRN
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 150 ° lik açı olduğu için bu gün 150 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Nâfi
201
180 °lik Vefk
Ay
Pazartesi
Cuma
جَبْرَائِيلْ
اَبْيَضْ
Yüz Seksen Derecelik Dokuzlu Nâfi Esması Ay Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
٣٠۵
٧١۴
۴۵۵
۴٠١
۵٧۶
۴٩٧
٢٨١
۶٧٢
۵٢١
۵۴۵
٢٨٧
۶۴٢
۴٢۵
٣٢٩
٧٢٠
۵٠٣
٣٧١
۶٠٠
۶٢۴
۴٧٣
٣٧٧
۶۴٨
۵۶٩
٢۵٧
۶٩٠
۴٣١
٣۵٣
۶٣٠
۵۵١
٢٩٣
٧٢۶
۴١٣
٣٣۵
۶٠۶
۵٠٩
٣۵٩
٣٨٣
۶١٢
۴٧٩
٢۶٣
۶۵۴
۵۵٧
٣۴١
۶٩۶
۴٣٧
۴۶١
٣١١
٧٠٢
۴٨۵
۴٠٧
۵٨٢
۵٢٧
٢۶٩
۶٧٨
۴۶٧
٣٨٩
۶١٨
۵۶٣
٢۵١
۶۶٠
۴۴٣
٣۴٧
۶٨۴
٧٠٨
۴۴٩
٣١٧
۵٨٨
۴٩١
٣٩۵
۶۶۶
۵٣٣
٢٧۵
٢٩٩
۶٣۶
۵٣٩
٣٢٣
٧٣٢
۴١٩
٣۶۵
۵٩۴
۵١۵
ATEŞ ŞEKLİ
٢٩٩
٧٠٨
۴۶٧
۴۶١
٣٨٣
۶٣٠
۶٢۴
۵۴۵
٣٠۵
۶٣۶
۴۴٩
٣٨٩
٣١١
۶١٢
۵۵١
۴٧٣
٢٨٧
٧١۴
۵٣٩
٣١٧
۶١٨
٧٠٢
۴٧٩
٢٩٣
٣٧٧
۶۴٢
۴۵۵
٣٢٣
۵٨٨
۵۶٣
۴٨۵
٢۶٣
٧٢۶
۶۴٨
۴٢۵
۴٠١
٧٣٢
۴٩١
٢۵١
۴٠٧
۶۵۴
۴١٣
۵۶٩
٣٢٩
۵٧۶
۴١٩
٣٩۵
۶۶٠
۵٨٢
۵۵٧
٣٣۵
٢۵٧
٧٢٠
۴٩٧
٣۶۵
۶۶۶
۴۴٣
۵٢٧
٣۴١
۶٠۶
۶٩٠
۵٠٣
٢٨١
۵٩۴
۵٣٣
٣۴٧
٢۶٩
۶٩۶
۵٠٩
۴٣١
٣٧١
۶٧٢
۵١۵
٢٧۵
۶٨۴
۶٧٨
۴٣٧
٣۵٩
٣۵٣
۶٠٠
۵٢١
HAVA ŞEKLİ
۵١۵
۵٩۴
٣۶۵
۴١٩
٧٣٢
٣٢٣
۵٣٩
۶٣۶
٢٩٩
٢٧۵
۵٣٣
۶۶۶
٣٩۵
۴٩١
۵٨٨
٣١٧
۴۴٩
٧٠٨
۶٨۴
٣۴٧
۴۴٣
۶۶٠
٢۵١
۵۶٣
۶١٨
٣٨٩
۴۶٧
۶٧٨
٢۶٩
۵٢٧
۵٨٢
۴٠٧
۴٨۵
٧٠٢
٣١١
۴۶١
۴٣٧
۶٩۶
٣۴١
۵۵٧
۶۵۴
٢۶٣
۴٧٩
۶١٢
٣٨٣
٣۵٩
۵٠٩
۶٠۶
٣٣۵
۴١٣
٧٢۶
٢٩٣
۵۵١
۶٣٠
٣۵٣
۴٣١
۶٩٠
٢۵٧
۵۶٩
۶۴٨
٣٧٧
۴٧٣
۶٢۴
۶٠٠
٣٧١
۵٠٣
٧٢٠
٣٢٩
۴٢۵
۶۴٢
٢٨٧
۵۴۵
۵٢١
۶٧٢
٢٨١
۴٩٧
۵٧۶
۴٠١
۴۵۵
٧١۴
٣٠۵
SU ŞEKLİ
۵٢١
۶٠٠
٣۵٣
٣۵٩
۴٣٧
۶٧٨
۶٨۴
٢٧۵
۵١۵
۶٧٢
٣٧١
۴٣١
۵٠٩
۶٩۶
٢۶٩
٣۴٧
۵٣٣
۵٩۴
٢٨١
۵٠٣
۶٩٠
۶٠۶
٣۴١
۵٢٧
۴۴٣
۶۶۶
٣۶۵
۴٩٧
٧٢٠
٢۵٧
٣٣۵
۵۵٧
۵٨٢
۶۶٠
٣٩۵
۴١٩
۵٧۶
٣٢٩
۵۶٩
۴١٣
۶۵۴
۴٠٧
٢۵١
۴٩١
٧٣٢
۴٠١
۴٢۵
۶۴٨
٧٢۶
٢۶٣
۴٨۵
۵۶٣
۵٨٨
٣٢٣
۴۵۵
۶۴٢
٣٧٧
٢٩٣
۴٧٩
٧٠٢
۶١٨
٣١٧
۵٣٩
٧١۴
٢٨٧
۴٧٣
۵۵١
۶١٢
٣١١
٣٨٩
۴۴٩
۶٣۶
٣٠۵
۵۴۵
۶٢۴
۶٣٠
٣٨٣
۴۶١
۴۶٧
٧٠٨
٢٩٩
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
612
ثعا ايل
2
Kutup
1093
غنب ايل
3
Adil
1705
غخسد ايل
4
Vefk
7671
زغخل ايل
5
Mesaha
69039
سحغظصح ايل
6
Zabit
76710
عوغخسط ايل
7
Gaye
153420
قنجغشعط ايل
8
Asıl
167688060
قسزغغخفحغيط ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
612
رصو يوش
2
Kutup
1093
ذعز يوش
3
Adil
1705
غشفط يوش
4
Vefk
7671
زغشنه يوش
5
Mesaha
69039
سحغذكج يوش
6
Zabit
76710
عوغشصد يوش
7
Gaye
153420
قنجغقد يوش
8
Asıl
167688060
قسزغغخفزغذمد يوش
ESMA-İ AVAN 81 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
251
رنا طاطل
2
257
رنز طاطل
3
263
رسج طاطل
4
269
رسط طاطل
5
275
رعه طاطل
6
281
رفا طاطل
7
287
رفز طاطل
8
293
رصج طاطل
9
299
رصط طاطل
10
305
شه طاطل
11
311
شيا طاطل
12
317
شيز طاطل
13
323
شكج طاطل
14
329
شكط طاطل
15
335
شله طاطل
16
341
شما طاطل
17
347
شمز طاطل
18
353
شنج طاطل
19
359
شنط طاطل
20
365
شسه طاطل
21
371
شعا طاطل
22
377
شعز طاطل
23
383
شفج طاطل
24
389
شفط طاطل
25
395
شصه طاطل
26
401
تا طاطل
27
407
تز طاطل
28
413
تيج طاطل
29
419
تيط طاطل
30
425
تكه طاطل
31
431
تلا طاطل
32
437
تلز طاطل
33
443
تمج طاطل
34
449
تمط طاطل
35
455
تنه طاطل
36
461
تسا طاطل
37
467
تسز طاطل
38
473
تعج طاطل
39
479
تعط طاطل
40
485
تفه طاطل
41
491
تصا طاطل
42
497
تصز طاطل
43
503
ثج طاطل
44
509
ثط طاطل
45
515
ثيه طاطل
46
521
ثكا طاطل
47
527
ثكز طاطل
48
533
ثلج طاطل
49
539
ثلط طاطل
50
545
ثمه طاطل
51
551
ثنا طاطل
52
557
ثنز طاطل
53
563
ثسج طاطل
54
569
ثسط طاطل
55
576
ثعو طاطل
56
582
ثفب طاطل
57
588
ثفح طاطل
58
594
ثصد طاطل
59
600
خ طاطل
60
606
خو طاطل
61
612
خيب طاطل
62
618
خيح طاطل
63
624
خكد طاطل
64
630
خل طاطل
65
636
خلو طاطل
66
642
خمب طاطل
67
648
خمح طاطل
68
654
خند طاطل
69
660
خس طاطل
70
666
خسو طاطل
71
672
خعب طاطل
72
678
خعح طاطل
73
684
خفد طاطل
74
690
خص طاطل
75
696
خصو طاطل
76
702
ذب طاطل
77
708
ذح طاطل
78
714
ذيد طاطل
79
720
ذك طاطل
80
726
ذكو طاطل
81
732
ذلب طاطل
Vefk yapılacak adet 180°lik 9lu vefkin tarh adedi olan 2160 dan küçük olduğu için, vefk yapılacak adedin 22 katı alınmıştır. Böylece 201 olan asıl adet, 4422 olarak değiştirilmiştir. Vefke alınan esmanın okuması 4422 kere yapılacaktır. Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ رنا طاطل رنز طاطل رسج طاطل رسط طاطل رعه طاطل رفا طاطل رفز طاطل رصج طاطل رصط طاطل شه طاطل شيا طاطل شيز طاطل شكج طاطل شكط طاطل شله طاطل شما طاطل شمز طاطل شنج طاطل شنط طاطل شسه طاطل شعا طاطل شعز طاطل شفج طاطل شفط طاطل شصه طاطل تا طاطل تز طاطل تيج طاطل تيط طاطل تكه طاطل تلا طاطل تلز طاطل تمج طاطل تمط طاطل تنه طاطل تسا طاطل تسز طاطل تعج طاطل تعط طاطل تفه طاطل تصا طاطل تصز طاطل ثج طاطل ثط طاطل ثيه طاطل ثكا طاطل ثكز طاطل ثلج طاطل ثلط طاطل ثمه طاطل ثنا طاطل ثنز طاطل ثسج طاطل ثسط طاطل ثعو طاطل ثفب طاطل ثفح طاطل ثصد طاطل خ طاطل خو طاطل خيب طاطل خيح طاطل خكد طاطل خل طاطل خلو طاطل خمب طاطل خمح طاطل خند طاطل خس طاطل خسو طاطل خعب طاطل خعح طاطل خفد طاطل خص طاطل خصو طاطل ذب طاطل ذح طاطل ذيد طاطل ذك طاطل ذكو طاطل ذلب طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا جَبْرَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ ثعا ايل غنب ايل غخسد ايل زغخل ايل سحغظصح ايل عوغخسط ايل قنجغشعط ايل قسزغغخفحغيط ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الثَّانِى مَلَكِ جَبْرَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ اَبْيَضْ وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ رصو يوش ذعز يوش غشفط يوش زغشنه يوش سحغذكج يوش عوغشصد يوش قنجغقد يوش قسزغغخفزغذمد يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳