ŞİMDİ GÜNEŞ
TERAZİ BURCUNDA
Zodyak Derecesi 180 °
ŞİMDİ AY
KOÇ BURCUNDA
Zodyak Derecesi 0 °
ŞİMDİ AY
DÜŞÜŞTE 14.Gün
vefk yapmaya elverişli değil!
GEZEGEN SAATİ
VENÜS
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 180 ° lik açı olduğu için bu gün 180 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Müheymin
145
180 °lik Vefk
Ay
Pazartesi
Cuma
جَبْرَائِيلْ
اَبْيَضْ
Yüz Seksen Derecelik Dokuzlu Müheymin Esması Ay Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
١۶٨
۵٧٧
٣١٨
٢۶۴
۴٣٩
٣۶٠
١۴۴
۵٣۵
٣٨۵
۴٠٩
١۵٠
۵٠۵
٢٨٨
١٩٢
۵٨٣
٣۶۶
٢٣۴
۴۶٣
۴٨٧
٣٣۶
٢۴٠
۵١١
۴٣٣
١٢٠
۵۵٣
٢٩۴
٢١۶
۴٩٣
۴١۵
١۵۶
۵٨٩
٢٧۶
١٩٨
۴۶٩
٣٧٢
٢٢٢
٢۴۶
۴٧۵
٣۴٢
١٢۶
۵١٧
۴٢١
٢٠۴
۵۵٩
٣٠٠
٣٢۴
١٧۴
۵۶۵
٣۴٨
٢٧٠
۴۴۵
٣٩١
١٣٢
۵۴١
٣٣٠
٢۵٢
۴٨١
۴٢٧
١١۴
۵٢٣
٣٠۶
٢١٠
۵۴٧
۵٧١
٣١٢
١٨٠
۴۵١
٣۵۴
٢۵٨
۵٢٩
٣٩٧
١٣٨
١۶٢
۴٩٩
۴٠٣
١٨۶
۵٩۵
٢٨٢
٢٢٨
۴۵٧
٣٧٨
ATEŞ ŞEKLİ
١۶٢
۵٧١
٣٣٠
٣٢۴
٢۴۶
۴٩٣
۴٨٧
۴٠٩
١۶٨
۴٩٩
٣١٢
٢۵٢
١٧۴
۴٧۵
۴١۵
٣٣۶
١۵٠
۵٧٧
۴٠٣
١٨٠
۴٨١
۵۶۵
٣۴٢
١۵۶
٢۴٠
۵٠۵
٣١٨
١٨۶
۴۵١
۴٢٧
٣۴٨
١٢۶
۵٨٩
۵١١
٢٨٨
٢۶۴
۵٩۵
٣۵۴
١١۴
٢٧٠
۵١٧
٢٧۶
۴٣٣
١٩٢
۴٣٩
٢٨٢
٢۵٨
۵٢٣
۴۴۵
۴٢١
١٩٨
١٢٠
۵٨٣
٣۶٠
٢٢٨
۵٢٩
٣٠۶
٣٩١
٢٠۴
۴۶٩
۵۵٣
٣۶۶
١۴۴
۴۵٧
٣٩٧
٢١٠
١٣٢
۵۵٩
٣٧٢
٢٩۴
٢٣۴
۵٣۵
٣٧٨
١٣٨
۵۴٧
۵۴١
٣٠٠
٢٢٢
٢١۶
۴۶٣
٣٨۵
HAVA ŞEKLİ
٣٧٨
۴۵٧
٢٢٨
٢٨٢
۵٩۵
١٨۶
۴٠٣
۴٩٩
١۶٢
١٣٨
٣٩٧
۵٢٩
٢۵٨
٣۵۴
۴۵١
١٨٠
٣١٢
۵٧١
۵۴٧
٢١٠
٣٠۶
۵٢٣
١١۴
۴٢٧
۴٨١
٢۵٢
٣٣٠
۵۴١
١٣٢
٣٩١
۴۴۵
٢٧٠
٣۴٨
۵۶۵
١٧۴
٣٢۴
٣٠٠
۵۵٩
٢٠۴
۴٢١
۵١٧
١٢۶
٣۴٢
۴٧۵
٢۴۶
٢٢٢
٣٧٢
۴۶٩
١٩٨
٢٧۶
۵٨٩
١۵۶
۴١۵
۴٩٣
٢١۶
٢٩۴
۵۵٣
١٢٠
۴٣٣
۵١١
٢۴٠
٣٣۶
۴٨٧
۴۶٣
٢٣۴
٣۶۶
۵٨٣
١٩٢
٢٨٨
۵٠۵
١۵٠
۴٠٩
٣٨۵
۵٣۵
١۴۴
٣۶٠
۴٣٩
٢۶۴
٣١٨
۵٧٧
١۶٨
SU ŞEKLİ
٣٨۵
۴۶٣
٢١۶
٢٢٢
٣٠٠
۵۴١
۵۴٧
١٣٨
٣٧٨
۵٣۵
٢٣۴
٢٩۴
٣٧٢
۵۵٩
١٣٢
٢١٠
٣٩٧
۴۵٧
١۴۴
٣۶۶
۵۵٣
۴۶٩
٢٠۴
٣٩١
٣٠۶
۵٢٩
٢٢٨
٣۶٠
۵٨٣
١٢٠
١٩٨
۴٢١
۴۴۵
۵٢٣
٢۵٨
٢٨٢
۴٣٩
١٩٢
۴٣٣
٢٧۶
۵١٧
٢٧٠
١١۴
٣۵۴
۵٩۵
٢۶۴
٢٨٨
۵١١
۵٨٩
١٢۶
٣۴٨
۴٢٧
۴۵١
١٨۶
٣١٨
۵٠۵
٢۴٠
١۵۶
٣۴٢
۵۶۵
۴٨١
١٨٠
۴٠٣
۵٧٧
١۵٠
٣٣۶
۴١۵
۴٧۵
١٧۴
٢۵٢
٣١٢
۴٩٩
١۶٨
۴٠٩
۴٨٧
۴٩٣
٢۴۶
٣٢۴
٣٣٠
۵٧١
١۶٢
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
475
تلد ايل
2
Kutup
956
ظيه ايل
3
Adil
1431
غشص ايل
4
Vefk
6439
وغشصح ايل
5
Mesaha
57951
نزغظي ايل
6
Zabit
64390
سدغشمط ايل
7
Gaye
128780
قكحغذلط ايل
8
Asıl
123113680
قكجغغقيجغخلط ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
475
قنط يوش
2
Kutup
956
خم يوش
3
Adil
1431
غقيه يوش
4
Vefk
6439
وغقكج يوش
5
Mesaha
57951
نزغخله يوش
6
Zabit
64390
سدغعد يوش
7
Gaye
128780
قكحغتسد يوش
8
Asıl
123113680
قكجغغقيجغشسد يوش
ESMA-İ AVAN 81 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
114
قيد طاطل
2
120
قك طاطل
3
126
قكو طاطل
4
132
قلب طاطل
5
138
قلح طاطل
6
144
قمد طاطل
7
150
قن طاطل
8
156
قنو طاطل
9
162
قسب طاطل
10
168
قسح طاطل
11
174
قعد طاطل
12
180
قف طاطل
13
186
قفو طاطل
14
192
قصب طاطل
15
198
قصح طاطل
16
204
رد طاطل
17
210
ري طاطل
18
216
ريو طاطل
19
222
ركب طاطل
20
228
ركح طاطل
21
234
رلد طاطل
22
240
رم طاطل
23
246
رمو طاطل
24
252
رنب طاطل
25
258
رنح طاطل
26
264
رسد طاطل
27
270
رع طاطل
28
276
رعو طاطل
29
282
رفب طاطل
30
288
رفح طاطل
31
294
رصد طاطل
32
300
ش طاطل
33
306
شو طاطل
34
312
شيب طاطل
35
318
شيح طاطل
36
324
شكد طاطل
37
330
شل طاطل
38
336
شلو طاطل
39
342
شمب طاطل
40
348
شمح طاطل
41
354
شند طاطل
42
360
شس طاطل
43
366
شسو طاطل
44
372
شعب طاطل
45
378
شعح طاطل
46
385
شفه طاطل
47
391
شصا طاطل
48
397
شصز طاطل
49
403
تج طاطل
50
409
تط طاطل
51
415
تيه طاطل
52
421
تكا طاطل
53
427
تكز طاطل
54
433
تلج طاطل
55
439
تلط طاطل
56
445
تمه طاطل
57
451
تنا طاطل
58
457
تنز طاطل
59
463
تسج طاطل
60
469
تسط طاطل
61
475
تعه طاطل
62
481
تفا طاطل
63
487
تفز طاطل
64
493
تصج طاطل
65
499
تصط طاطل
66
505
ثه طاطل
67
511
ثيا طاطل
68
517
ثيز طاطل
69
523
ثكج طاطل
70
529
ثكط طاطل
71
535
ثله طاطل
72
541
ثما طاطل
73
547
ثمز طاطل
74
553
ثنج طاطل
75
559
ثنط طاطل
76
565
ثسه طاطل
77
571
ثعا طاطل
78
577
ثعز طاطل
79
583
ثفج طاطل
80
589
ثفط طاطل
81
595
ثصه طاطل
Vefk yapılacak adet 180°lik 9lu vefkin tarh adedi olan 2160 dan küçük olduğu için, vefk yapılacak adedin 22 katı alınmıştır. Böylece 145 olan asıl adet, 3190 olarak değiştirilmiştir. Vefke alınan esmanın okuması 3190 kere yapılacaktır. Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ قيد طاطل قك طاطل قكو طاطل قلب طاطل قلح طاطل قمد طاطل قن طاطل قنو طاطل قسب طاطل قسح طاطل قعد طاطل قف طاطل قفو طاطل قصب طاطل قصح طاطل رد طاطل ري طاطل ريو طاطل ركب طاطل ركح طاطل رلد طاطل رم طاطل رمو طاطل رنب طاطل رنح طاطل رسد طاطل رع طاطل رعو طاطل رفب طاطل رفح طاطل رصد طاطل ش طاطل شو طاطل شيب طاطل شيح طاطل شكد طاطل شل طاطل شلو طاطل شمب طاطل شمح طاطل شند طاطل شس طاطل شسو طاطل شعب طاطل شعح طاطل شفه طاطل شصا طاطل شصز طاطل تج طاطل تط طاطل تيه طاطل تكا طاطل تكز طاطل تلج طاطل تلط طاطل تمه طاطل تنا طاطل تنز طاطل تسج طاطل تسط طاطل تعه طاطل تفا طاطل تفز طاطل تصج طاطل تصط طاطل ثه طاطل ثيا طاطل ثيز طاطل ثكج طاطل ثكط طاطل ثله طاطل ثما طاطل ثمز طاطل ثنج طاطل ثنط طاطل ثسه طاطل ثعا طاطل ثعز طاطل ثفج طاطل ثفط طاطل ثصه طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا جَبْرَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ تلد ايل ظيه ايل غشص ايل وغشصح ايل نزغظي ايل سدغشمط ايل قكحغذلط ايل قكجغغقيجغخلط ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الثَّانِى مَلَكِ جَبْرَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ اَبْيَضْ وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ قنط يوش خم يوش غقيه يوش وغقكج يوش نزغخله يوش سدغعد يوش قكحغتسد يوش قكجغغقيجغشسد يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳
Yüz Seksen Derecelik Dokuzlu Müheymin Esması Ay Vefki
İlk yorumu sen yap!