ŞİMDİ GÜNEŞ
YAY BURCUNDA
Zodyak Derecesi 240 °
ŞİMDİ AY
BAŞAK BURCUNDA
Zodyak Derecesi 150 °
ŞİMDİ AY
DÜŞÜŞTE 22.Gün
vefk yapmaya elverişli değil!
GEZEGEN SAATİ
SATÜRN
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 90 ° lik açı olduğu için bu gün 90 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Selâm
131
30 °lik Vefk
Ay
Pazartesi
Cuma
جَبْرَائِيلْ
اَبْيَضْ
Otuz Derecelik Dokuzlu Selâm Esması Ay Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
١٢٩
١٩٨
١۵۴
١۴۵
١٧۴
١۶١
١٢۵
١٩٠
١۶۵
١۶٩
١٢۶
١٨۵
١۴٩
١٣٣
١٩٩
١۶٢
١۴٠
١٧٨
١٨٢
١۵٧
١۴١
١٨۶
١٧٣
١٢١
١٩۴
١۵٠
١٣٧
١٨٣
١٧٠
١٢٧
٢٠٠
١۴٧
١٣۴
١٧٩
١۶٣
١٣٨
١۴٢
١٨٠
١۵٨
١٢٢
١٨٧
١٧١
١٣۵
١٩۵
١۵١
١۵۵
١٣٠
١٩۶
١۵٩
١۴۶
١٧۵
١۶۶
١٢٣
١٩١
١۵۶
١۴٣
١٨١
١٧٢
١٢٠
١٨٨
١۵٢
١٣۶
١٩٣
١٩٧
١۵٣
١٣١
١٧۶
١۶٠
١۴۴
١٨٩
١۶٧
١٢۴
١٢٨
١٨۴
١۶٨
١٣٢
٢٠١
١۴٨
١٣٩
١٧٧
١۶۴
ATEŞ ŞEKLİ
١٢٨
١٩٧
١۵۶
١۵۵
١۴٢
١٨٣
١٨٢
١۶٩
١٢٩
١٨۴
١۵٣
١۴٣
١٣٠
١٨٠
١٧٠
١۵٧
١٢۶
١٩٨
١۶٨
١٣١
١٨١
١٩۶
١۵٨
١٢٧
١۴١
١٨۵
١۵۴
١٣٢
١٧۶
١٧٢
١۵٩
١٢٢
٢٠٠
١٨۶
١۴٩
١۴۵
٢٠١
١۶٠
١٢٠
١۴۶
١٨٧
١۴٧
١٧٣
١٣٣
١٧۴
١۴٨
١۴۴
١٨٨
١٧۵
١٧١
١٣۴
١٢١
١٩٩
١۶١
١٣٩
١٨٩
١۵٢
١۶۶
١٣۵
١٧٩
١٩۴
١۶٢
١٢۵
١٧٧
١۶٧
١٣۶
١٢٣
١٩۵
١۶٣
١۵٠
١۴٠
١٩٠
١۶۴
١٢۴
١٩٣
١٩١
١۵١
١٣٨
١٣٧
١٧٨
١۶۵
HAVA ŞEKLİ
١۶۴
١٧٧
١٣٩
١۴٨
٢٠١
١٣٢
١۶٨
١٨۴
١٢٨
١٢۴
١۶٧
١٨٩
١۴۴
١۶٠
١٧۶
١٣١
١۵٣
١٩٧
١٩٣
١٣۶
١۵٢
١٨٨
١٢٠
١٧٢
١٨١
١۴٣
١۵۶
١٩١
١٢٣
١۶۶
١٧۵
١۴۶
١۵٩
١٩۶
١٣٠
١۵۵
١۵١
١٩۵
١٣۵
١٧١
١٨٧
١٢٢
١۵٨
١٨٠
١۴٢
١٣٨
١۶٣
١٧٩
١٣۴
١۴٧
٢٠٠
١٢٧
١٧٠
١٨٣
١٣٧
١۵٠
١٩۴
١٢١
١٧٣
١٨۶
١۴١
١۵٧
١٨٢
١٧٨
١۴٠
١۶٢
١٩٩
١٣٣
١۴٩
١٨۵
١٢۶
١۶٩
١۶۵
١٩٠
١٢۵
١۶١
١٧۴
١۴۵
١۵۴
١٩٨
١٢٩
SU ŞEKLİ
١۶۵
١٧٨
١٣٧
١٣٨
١۵١
١٩١
١٩٣
١٢۴
١۶۴
١٩٠
١۴٠
١۵٠
١۶٣
١٩۵
١٢٣
١٣۶
١۶٧
١٧٧
١٢۵
١۶٢
١٩۴
١٧٩
١٣۵
١۶۶
١۵٢
١٨٩
١٣٩
١۶١
١٩٩
١٢١
١٣۴
١٧١
١٧۵
١٨٨
١۴۴
١۴٨
١٧۴
١٣٣
١٧٣
١۴٧
١٨٧
١۴۶
١٢٠
١۶٠
٢٠١
١۴۵
١۴٩
١٨۶
٢٠٠
١٢٢
١۵٩
١٧٢
١٧۶
١٣٢
١۵۴
١٨۵
١۴١
١٢٧
١۵٨
١٩۶
١٨١
١٣١
١۶٨
١٩٨
١٢۶
١۵٧
١٧٠
١٨٠
١٣٠
١۴٣
١۵٣
١٨۴
١٢٩
١۶٩
١٨٢
١٨٣
١۴٢
١۵۵
١۵۶
١٩٧
١٢٨
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
481
تم ايل
2
Kutup
562
ثكا ايل
3
Adil
1043
غب ايل
4
Vefk
4690
دغخمط ايل
5
Mesaha
42210
مبغقسط ايل
6
Zabit
46900
موغضنط ايل
7
Gaye
93800
صجغذنط ايل
8
Asıl
52715600
نبغغذيهغثنط ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
481
قسه يوش
2
Kutup
562
رمو يوش
3
Adil
1043
ذكز يوش
4
Vefk
4690
دغشعد يوش
5
Mesaha
42210
ماغضصد يوش
6
Zabit
46900
موغثفد يوش
7
Gaye
93800
صجغتفد يوش
8
Asıl
52715600
نبغغذيهغرفد يوش
ESMA-İ AVAN 81 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
120
قك طاطل
2
121
قكا طاطل
3
122
قكب طاطل
4
123
قكج طاطل
5
124
قكد طاطل
6
125
قكه طاطل
7
126
قكو طاطل
8
127
قكز طاطل
9
128
قكح طاطل
10
129
قكط طاطل
11
130
قل طاطل
12
131
قلا طاطل
13
132
قلب طاطل
14
133
قلج طاطل
15
134
قلد طاطل
16
135
قله طاطل
17
136
قلو طاطل
18
137
قلز طاطل
19
138
قلح طاطل
20
139
قلط طاطل
21
140
قم طاطل
22
141
قما طاطل
23
142
قمب طاطل
24
143
قمج طاطل
25
144
قمد طاطل
26
145
قمه طاطل
27
146
قمو طاطل
28
147
قمز طاطل
29
148
قمح طاطل
30
149
قمط طاطل
31
150
قن طاطل
32
151
قنا طاطل
33
152
قنب طاطل
34
153
قنج طاطل
35
154
قند طاطل
36
155
قنه طاطل
37
156
قنو طاطل
38
157
قنز طاطل
39
158
قنح طاطل
40
159
قنط طاطل
41
160
قس طاطل
42
161
قسا طاطل
43
162
قسب طاطل
44
163
قسج طاطل
45
164
قسد طاطل
46
165
قسه طاطل
47
166
قسو طاطل
48
167
قسز طاطل
49
168
قسح طاطل
50
169
قسط طاطل
51
170
قع طاطل
52
171
قعا طاطل
53
172
قعب طاطل
54
173
قعج طاطل
55
174
قعد طاطل
56
175
قعه طاطل
57
176
قعو طاطل
58
177
قعز طاطل
59
178
قعح طاطل
60
179
قعط طاطل
61
180
قف طاطل
62
181
قفا طاطل
63
182
قفب طاطل
64
183
قفج طاطل
65
184
قفد طاطل
66
185
قفه طاطل
67
186
قفو طاطل
68
187
قفز طاطل
69
188
قفح طاطل
70
189
قفط طاطل
71
190
قص طاطل
72
191
قصا طاطل
73
193
قصج طاطل
74
194
قصد طاطل
75
195
قصه طاطل
76
196
قصو طاطل
77
197
قصز طاطل
78
198
قصح طاطل
79
199
قصط طاطل
80
200
ر طاطل
81
201
را طاطل
Vefk yapılacak adet 30°lik 9lu vefkin tarh adedi olan 360 dan küçük olduğu için, vefk yapılacak adedin 11 katı alınmıştır. Böylece 131 olan asıl adet, 1441 olarak değiştirilmiştir. Vefke alınan esmanın okuması 1441 kere yapılacaktır. Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ قك طاطل قكا طاطل قكب طاطل قكج طاطل قكد طاطل قكه طاطل قكو طاطل قكز طاطل قكح طاطل قكط طاطل قل طاطل قلا طاطل قلب طاطل قلج طاطل قلد طاطل قله طاطل قلو طاطل قلز طاطل قلح طاطل قلط طاطل قم طاطل قما طاطل قمب طاطل قمج طاطل قمد طاطل قمه طاطل قمو طاطل قمز طاطل قمح طاطل قمط طاطل قن طاطل قنا طاطل قنب طاطل قنج طاطل قند طاطل قنه طاطل قنو طاطل قنز طاطل قنح طاطل قنط طاطل قس طاطل قسا طاطل قسب طاطل قسج طاطل قسد طاطل قسه طاطل قسو طاطل قسز طاطل قسح طاطل قسط طاطل قع طاطل قعا طاطل قعب طاطل قعج طاطل قعد طاطل قعه طاطل قعو طاطل قعز طاطل قعح طاطل قعط طاطل قف طاطل قفا طاطل قفب طاطل قفج طاطل قفد طاطل قفه طاطل قفو طاطل قفز طاطل قفح طاطل قفط طاطل قص طاطل قصا طاطل قصج طاطل قصد طاطل قصه طاطل قصو طاطل قصز طاطل قصح طاطل قصط طاطل ر طاطل را طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا جَبْرَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ تم ايل ثكا ايل غب ايل دغخمط ايل مبغقسط ايل موغضنط ايل صجغذنط ايل نبغغذيهغثنط ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الثَّانِى مَلَكِ جَبْرَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ اَبْيَضْ وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ قسه يوش رمو يوش ذكز يوش دغشعد يوش ماغضصد يوش موغثفد يوش صجغتفد يوش نبغغذيهغرفد يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳