ŞİMDİ GÜNEŞ
TERAZİ BURCUNDA
Zodyak Derecesi 180 °
ŞİMDİ AY
BOĞA BURCUNDA
Zodyak Derecesi 30 °
ŞİMDİ AY
DÜŞÜŞTE 18.Gün
vefk yapmaya elverişli değil!
GEZEGEN SAATİ
MERKÜR
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 150 ° lik açı olduğu için bu gün 150 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Müheymin
145
30 °lik Vefk
Ay
Pazartesi
Cuma
جَبْرَائِيلْ
اَبْيَضْ
Otuz Derecelik Dokuzlu Müheymin Esması Ay Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
١۴۶
٢١۵
١٧١
١۶٢
١٩١
١٧٨
١۴٢
٢٠٨
١٨٢
١٨۶
١۴٣
٢٠٣
١۶۶
١۵٠
٢١۶
١٧٩
١۵٧
١٩۵
١٩٩
١٧۴
١۵٨
٢٠۴
١٩٠
١٣٨
٢١١
١۶٧
١۵۴
٢٠١
١٨٧
١۴۴
٢١٧
١۶۴
١۵١
١٩۶
١٨٠
١۵۵
١۵٩
١٩٧
١٧۵
١٣٩
٢٠۵
١٨٨
١۵٢
٢١٢
١۶٨
١٧٢
١۴٧
٢١٣
١٧۶
١۶٣
١٩٢
١٨٣
١۴٠
٢٠٩
١٧٣
١۶٠
١٩٨
١٨٩
١٣٧
٢٠۶
١۶٩
١۵٣
٢١٠
٢١۴
١٧٠
١۴٨
١٩٣
١٧٧
١۶١
٢٠٧
١٨۴
١۴١
١۴۵
٢٠٢
١٨۵
١۴٩
٢١٨
١۶۵
١۵۶
١٩۴
١٨١
ATEŞ ŞEKLİ
١۴۵
٢١۴
١٧٣
١٧٢
١۵٩
٢٠١
١٩٩
١٨۶
١۴۶
٢٠٢
١٧٠
١۶٠
١۴٧
١٩٧
١٨٧
١٧۴
١۴٣
٢١۵
١٨۵
١۴٨
١٩٨
٢١٣
١٧۵
١۴۴
١۵٨
٢٠٣
١٧١
١۴٩
١٩٣
١٨٩
١٧۶
١٣٩
٢١٧
٢٠۴
١۶۶
١۶٢
٢١٨
١٧٧
١٣٧
١۶٣
٢٠۵
١۶۴
١٩٠
١۵٠
١٩١
١۶۵
١۶١
٢٠۶
١٩٢
١٨٨
١۵١
١٣٨
٢١۶
١٧٨
١۵۶
٢٠٧
١۶٩
١٨٣
١۵٢
١٩۶
٢١١
١٧٩
١۴٢
١٩۴
١٨۴
١۵٣
١۴٠
٢١٢
١٨٠
١۶٧
١۵٧
٢٠٨
١٨١
١۴١
٢١٠
٢٠٩
١۶٨
١۵۵
١۵۴
١٩۵
١٨٢
HAVA ŞEKLİ
١٨١
١٩۴
١۵۶
١۶۵
٢١٨
١۴٩
١٨۵
٢٠٢
١۴۵
١۴١
١٨۴
٢٠٧
١۶١
١٧٧
١٩٣
١۴٨
١٧٠
٢١۴
٢١٠
١۵٣
١۶٩
٢٠۶
١٣٧
١٨٩
١٩٨
١۶٠
١٧٣
٢٠٩
١۴٠
١٨٣
١٩٢
١۶٣
١٧۶
٢١٣
١۴٧
١٧٢
١۶٨
٢١٢
١۵٢
١٨٨
٢٠۵
١٣٩
١٧۵
١٩٧
١۵٩
١۵۵
١٨٠
١٩۶
١۵١
١۶۴
٢١٧
١۴۴
١٨٧
٢٠١
١۵۴
١۶٧
٢١١
١٣٨
١٩٠
٢٠۴
١۵٨
١٧۴
١٩٩
١٩۵
١۵٧
١٧٩
٢١۶
١۵٠
١۶۶
٢٠٣
١۴٣
١٨۶
١٨٢
٢٠٨
١۴٢
١٧٨
١٩١
١۶٢
١٧١
٢١۵
١۴۶
SU ŞEKLİ
١٨٢
١٩۵
١۵۴
١۵۵
١۶٨
٢٠٩
٢١٠
١۴١
١٨١
٢٠٨
١۵٧
١۶٧
١٨٠
٢١٢
١۴٠
١۵٣
١٨۴
١٩۴
١۴٢
١٧٩
٢١١
١٩۶
١۵٢
١٨٣
١۶٩
٢٠٧
١۵۶
١٧٨
٢١۶
١٣٨
١۵١
١٨٨
١٩٢
٢٠۶
١۶١
١۶۵
١٩١
١۵٠
١٩٠
١۶۴
٢٠۵
١۶٣
١٣٧
١٧٧
٢١٨
١۶٢
١۶۶
٢٠۴
٢١٧
١٣٩
١٧۶
١٨٩
١٩٣
١۴٩
١٧١
٢٠٣
١۵٨
١۴۴
١٧۵
٢١٣
١٩٨
١۴٨
١٨۵
٢١۵
١۴٣
١٧۴
١٨٧
١٩٧
١۴٧
١۶٠
١٧٠
٢٠٢
١۴۶
١٨۶
١٩٩
٢٠١
١۵٩
١٧٢
١٧٣
٢١۴
١۴۵
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
498
تنز ايل
2
Kutup
579
ثلح ايل
3
Adil
1077
غلو ايل
4
Vefk
4844
دغضج ايل
5
Mesaha
43596
مجغثنه ايل
6
Zabit
48440
محغشصط ايل
7
Gaye
96880
صوغضلط ايل
8
Asıl
56093520
نوغغصجغتعط ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
498
قفب يوش
2
Kutup
579
رسج يوش
3
Adil
1077
ذسا يوش
4
Vefk
4844
دغثكح يوش
5
Mesaha
43596
مجغرف يوش
6
Zabit
48440
محغقكد يوش
7
Gaye
96880
صوغثسد يوش
8
Asıl
56093520
نوغغصجغرد يوش
ESMA-İ AVAN 81 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
137
قلز طاطل
2
138
قلح طاطل
3
139
قلط طاطل
4
140
قم طاطل
5
141
قما طاطل
6
142
قمب طاطل
7
143
قمج طاطل
8
144
قمد طاطل
9
145
قمه طاطل
10
146
قمو طاطل
11
147
قمز طاطل
12
148
قمح طاطل
13
149
قمط طاطل
14
150
قن طاطل
15
151
قنا طاطل
16
152
قنب طاطل
17
153
قنج طاطل
18
154
قند طاطل
19
155
قنه طاطل
20
156
قنو طاطل
21
157
قنز طاطل
22
158
قنح طاطل
23
159
قنط طاطل
24
160
قس طاطل
25
161
قسا طاطل
26
162
قسب طاطل
27
163
قسج طاطل
28
164
قسد طاطل
29
165
قسه طاطل
30
166
قسو طاطل
31
167
قسز طاطل
32
168
قسح طاطل
33
169
قسط طاطل
34
170
قع طاطل
35
171
قعا طاطل
36
172
قعب طاطل
37
173
قعج طاطل
38
174
قعد طاطل
39
175
قعه طاطل
40
176
قعو طاطل
41
177
قعز طاطل
42
178
قعح طاطل
43
179
قعط طاطل
44
180
قف طاطل
45
181
قفا طاطل
46
182
قفب طاطل
47
183
قفج طاطل
48
184
قفد طاطل
49
185
قفه طاطل
50
186
قفو طاطل
51
187
قفز طاطل
52
188
قفح طاطل
53
189
قفط طاطل
54
190
قص طاطل
55
191
قصا طاطل
56
192
قصب طاطل
57
193
قصج طاطل
58
194
قصد طاطل
59
195
قصه طاطل
60
196
قصو طاطل
61
197
قصز طاطل
62
198
قصح طاطل
63
199
قصط طاطل
64
201
را طاطل
65
202
رب طاطل
66
203
رج طاطل
67
204
رد طاطل
68
205
ره طاطل
69
206
رو طاطل
70
207
رز طاطل
71
208
رح طاطل
72
209
رط طاطل
73
210
ري طاطل
74
211
ريا طاطل
75
212
ريب طاطل
76
213
ريج طاطل
77
214
ريد طاطل
78
215
ريه طاطل
79
216
ريو طاطل
80
217
ريز طاطل
81
218
ريح طاطل
Vefk yapılacak adet 30°lik 9lu vefkin tarh adedi olan 360 dan küçük olduğu için, vefk yapılacak adedin 11 katı alınmıştır. Böylece 145 olan asıl adet, 1595 olarak değiştirilmiştir. Vefke alınan esmanın okuması 1595 kere yapılacaktır. Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ قلز طاطل قلح طاطل قلط طاطل قم طاطل قما طاطل قمب طاطل قمج طاطل قمد طاطل قمه طاطل قمو طاطل قمز طاطل قمح طاطل قمط طاطل قن طاطل قنا طاطل قنب طاطل قنج طاطل قند طاطل قنه طاطل قنو طاطل قنز طاطل قنح طاطل قنط طاطل قس طاطل قسا طاطل قسب طاطل قسج طاطل قسد طاطل قسه طاطل قسو طاطل قسز طاطل قسح طاطل قسط طاطل قع طاطل قعا طاطل قعب طاطل قعج طاطل قعد طاطل قعه طاطل قعو طاطل قعز طاطل قعح طاطل قعط طاطل قف طاطل قفا طاطل قفب طاطل قفج طاطل قفد طاطل قفه طاطل قفو طاطل قفز طاطل قفح طاطل قفط طاطل قص طاطل قصا طاطل قصب طاطل قصج طاطل قصد طاطل قصه طاطل قصو طاطل قصز طاطل قصح طاطل قصط طاطل را طاطل رب طاطل رج طاطل رد طاطل ره طاطل رو طاطل رز طاطل رح طاطل رط طاطل ري طاطل ريا طاطل ريب طاطل ريج طاطل ريد طاطل ريه طاطل ريو طاطل ريز طاطل ريح طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا جَبْرَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ تنز ايل ثلح ايل غلو ايل دغضج ايل مجغثنه ايل محغشصط ايل صوغضلط ايل نوغغصجغتعط ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الثَّانِى مَلَكِ جَبْرَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ اَبْيَضْ وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ قفب يوش رسج يوش ذسا يوش دغثكح يوش مجغرف يوش محغقكد يوش صوغثسد يوش نوغغصجغرد يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳
Otuz Derecelik Dokuzlu Müheymin Esması Ay Vefki
İlk yorumu sen yap!