ŞİMDİ GÜNEŞ
AKREP BURCUNDA
Zodyak Derecesi 210 °
ŞİMDİ AY
BALIK BURCUNDA
Zodyak Derecesi 330 °
ŞİMDİ AY
YÜKSELİŞTE 11.Gün
vefk yapmaya elverişli!
GEZEGEN SAATİ
SATÜRN
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 120 ° lik açı olduğu için bu gün 120 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Adl
104
30 °lik Vefk
Ay
Pazartesi
Cuma
جَبْرَائِيلْ
اَبْيَضْ
Otuz Derecelik Dokuzlu Adl Esması Ay Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
٩۶
١۶۵
١٢١
١١٢
١۴١
١٢٨
٩٢
١۵٧
١٣٢
١٣۶
٩٣
١۵٢
١١۶
١٠٠
١۶۶
١٢٩
١٠٧
١۴۵
١۴٩
١٢۴
١٠٨
١۵٣
١۴٠
٨٨
١۶١
١١٧
١٠۴
١۵٠
١٣٧
٩۴
١۶٧
١١۴
١٠١
١۴۶
١٣٠
١٠۵
١٠٩
١۴٧
١٢۵
٨٩
١۵۴
١٣٨
١٠٢
١۶٢
١١٨
١٢٢
٩٧
١۶٣
١٢۶
١١٣
١۴٢
١٣٣
٩٠
١۵٨
١٢٣
١١٠
١۴٨
١٣٩
٨٧
١۵۵
١١٩
١٠٣
١۶٠
١۶۴
١٢٠
٩٨
١۴٣
١٢٧
١١١
١۵۶
١٣۴
٩١
٩۵
١۵١
١٣۵
٩٩
١۶٨
١١۵
١٠۶
١۴۴
١٣١
ATEŞ ŞEKLİ
٩۵
١۶۴
١٢٣
١٢٢
١٠٩
١۵٠
١۴٩
١٣۶
٩۶
١۵١
١٢٠
١١٠
٩٧
١۴٧
١٣٧
١٢۴
٩٣
١۶۵
١٣۵
٩٨
١۴٨
١۶٣
١٢۵
٩۴
١٠٨
١۵٢
١٢١
٩٩
١۴٣
١٣٩
١٢۶
٨٩
١۶٧
١۵٣
١١۶
١١٢
١۶٨
١٢٧
٨٧
١١٣
١۵۴
١١۴
١۴٠
١٠٠
١۴١
١١۵
١١١
١۵۵
١۴٢
١٣٨
١٠١
٨٨
١۶۶
١٢٨
١٠۶
١۵۶
١١٩
١٣٣
١٠٢
١۴۶
١۶١
١٢٩
٩٢
١۴۴
١٣۴
١٠٣
٩٠
١۶٢
١٣٠
١١٧
١٠٧
١۵٧
١٣١
٩١
١۶٠
١۵٨
١١٨
١٠۵
١٠۴
١۴۵
١٣٢
HAVA ŞEKLİ
١٣١
١۴۴
١٠۶
١١۵
١۶٨
٩٩
١٣۵
١۵١
٩۵
٩١
١٣۴
١۵۶
١١١
١٢٧
١۴٣
٩٨
١٢٠
١۶۴
١۶٠
١٠٣
١١٩
١۵۵
٨٧
١٣٩
١۴٨
١١٠
١٢٣
١۵٨
٩٠
١٣٣
١۴٢
١١٣
١٢۶
١۶٣
٩٧
١٢٢
١١٨
١۶٢
١٠٢
١٣٨
١۵۴
٨٩
١٢۵
١۴٧
١٠٩
١٠۵
١٣٠
١۴۶
١٠١
١١۴
١۶٧
٩۴
١٣٧
١۵٠
١٠۴
١١٧
١۶١
٨٨
١۴٠
١۵٣
١٠٨
١٢۴
١۴٩
١۴۵
١٠٧
١٢٩
١۶۶
١٠٠
١١۶
١۵٢
٩٣
١٣۶
١٣٢
١۵٧
٩٢
١٢٨
١۴١
١١٢
١٢١
١۶۵
٩۶
SU ŞEKLİ
١٣٢
١۴۵
١٠۴
١٠۵
١١٨
١۵٨
١۶٠
٩١
١٣١
١۵٧
١٠٧
١١٧
١٣٠
١۶٢
٩٠
١٠٣
١٣۴
١۴۴
٩٢
١٢٩
١۶١
١۴۶
١٠٢
١٣٣
١١٩
١۵۶
١٠۶
١٢٨
١۶۶
٨٨
١٠١
١٣٨
١۴٢
١۵۵
١١١
١١۵
١۴١
١٠٠
١۴٠
١١۴
١۵۴
١١٣
٨٧
١٢٧
١۶٨
١١٢
١١۶
١۵٣
١۶٧
٨٩
١٢۶
١٣٩
١۴٣
٩٩
١٢١
١۵٢
١٠٨
٩۴
١٢۵
١۶٣
١۴٨
٩٨
١٣۵
١۶۵
٩٣
١٢۴
١٣٧
١۴٧
٩٧
١١٠
١٢٠
١۵١
٩۶
١٣۶
١۴٩
١۵٠
١٠٩
١٢٢
١٢٣
١۶۴
٩۵
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
448
تز ايل
2
Kutup
529
تفح ايل
3
Adil
977
ظلو ايل
4
Vefk
4393
دغشنب ايل
5
Mesaha
39537
لطغتصو ايل
6
Zabit
43930
مجغضفط ايل
7
Gaye
87860
فزغضيط ايل
8
Asıl
46477940
موغغتعزغضصط ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
448
قلب يوش
2
Kutup
529
ريج يوش
3
Adil
977
خسا يوش
4
Vefk
4393
دغعز يوش
5
Mesaha
39537
لطغركا يوش
6
Zabit
43930
مجغخيد يوش
7
Gaye
87860
فزغثمد يوش
8
Asıl
46477940
موغغتعزغخكد يوش
ESMA-İ AVAN 81 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
87
فز طاطل
2
88
فح طاطل
3
89
فط طاطل
4
90
ص طاطل
5
91
صا طاطل
6
92
صب طاطل
7
93
صج طاطل
8
94
صد طاطل
9
95
صه طاطل
10
96
صو طاطل
11
97
صز طاطل
12
98
صح طاطل
13
99
صط طاطل
14
100
ق طاطل
15
101
قا طاطل
16
102
قب طاطل
17
103
قج طاطل
18
104
قد طاطل
19
105
قه طاطل
20
106
قو طاطل
21
107
قز طاطل
22
108
قح طاطل
23
109
قط طاطل
24
110
قي طاطل
25
111
قيا طاطل
26
112
قيب طاطل
27
113
قيج طاطل
28
114
قيد طاطل
29
115
قيه طاطل
30
116
قيو طاطل
31
117
قيز طاطل
32
118
قيح طاطل
33
119
قيط طاطل
34
120
قك طاطل
35
121
قكا طاطل
36
122
قكب طاطل
37
123
قكج طاطل
38
124
قكد طاطل
39
125
قكه طاطل
40
126
قكو طاطل
41
127
قكز طاطل
42
128
قكح طاطل
43
129
قكط طاطل
44
130
قل طاطل
45
131
قلا طاطل
46
132
قلب طاطل
47
133
قلج طاطل
48
134
قلد طاطل
49
135
قله طاطل
50
136
قلو طاطل
51
137
قلز طاطل
52
138
قلح طاطل
53
139
قلط طاطل
54
140
قم طاطل
55
141
قما طاطل
56
142
قمب طاطل
57
143
قمج طاطل
58
144
قمد طاطل
59
145
قمه طاطل
60
146
قمو طاطل
61
147
قمز طاطل
62
148
قمح طاطل
63
149
قمط طاطل
64
150
قن طاطل
65
151
قنا طاطل
66
152
قنب طاطل
67
153
قنج طاطل
68
154
قند طاطل
69
155
قنه طاطل
70
156
قنو طاطل
71
157
قنز طاطل
72
158
قنح طاطل
73
160
قس طاطل
74
161
قسا طاطل
75
162
قسب طاطل
76
163
قسج طاطل
77
164
قسد طاطل
78
165
قسه طاطل
79
166
قسو طاطل
80
167
قسز طاطل
81
168
قسح طاطل
Vefk yapılacak adet 30°lik 9lu vefkin tarh adedi olan 360 dan küçük olduğu için, vefk yapılacak adedin 11 katı alınmıştır. Böylece 104 olan asıl adet, 1144 olarak değiştirilmiştir. Vefke alınan esmanın okuması 1144 kere yapılacaktır. Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ فز طاطل فح طاطل فط طاطل ص طاطل صا طاطل صب طاطل صج طاطل صد طاطل صه طاطل صو طاطل صز طاطل صح طاطل صط طاطل ق طاطل قا طاطل قب طاطل قج طاطل قد طاطل قه طاطل قو طاطل قز طاطل قح طاطل قط طاطل قي طاطل قيا طاطل قيب طاطل قيج طاطل قيد طاطل قيه طاطل قيو طاطل قيز طاطل قيح طاطل قيط طاطل قك طاطل قكا طاطل قكب طاطل قكج طاطل قكد طاطل قكه طاطل قكو طاطل قكز طاطل قكح طاطل قكط طاطل قل طاطل قلا طاطل قلب طاطل قلج طاطل قلد طاطل قله طاطل قلو طاطل قلز طاطل قلح طاطل قلط طاطل قم طاطل قما طاطل قمب طاطل قمج طاطل قمد طاطل قمه طاطل قمو طاطل قمز طاطل قمح طاطل قمط طاطل قن طاطل قنا طاطل قنب طاطل قنج طاطل قند طاطل قنه طاطل قنو طاطل قنز طاطل قنح طاطل قس طاطل قسا طاطل قسب طاطل قسج طاطل قسد طاطل قسه طاطل قسو طاطل قسز طاطل قسح طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا جَبْرَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ تز ايل تفح ايل ظلو ايل دغشنب ايل لطغتصو ايل مجغضفط ايل فزغضيط ايل موغغتعزغضصط ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الثَّانِى مَلَكِ جَبْرَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ اَبْيَضْ وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ قلب يوش ريج يوش خسا يوش دغعز يوش لطغركا يوش مجغخيد يوش فزغثمد يوش موغغتعزغخكد يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳
Otuz Derecelik Dokuzlu Adl Esması Ay Vefki
İlk yorumu sen yap!