1- Allah(C.C.): Eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah, Her biri sonsuz bir hazine olan bütün isimlerini kuşatan özel ismi. İsimlerin sultanı.
2- Er-Rahmân: Dünyada bütün mahlükata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.
3- Er-Rahîm: Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan.
4- El-Melik: Mülkün, kainatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.
5- El-Kuddûs: Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdıse layık olan.
6- Es-Selâm: Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran.
7- El-Mümin: Güven veren, emin kılan, koruyan.
8- El-Müheymin: Her şeyi görüp gözeten.
9- El-Azîz: İzzet sahibi, her şeye galip olan.
10- El-Cebbâr: Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran.
11- El-Mütekebbir: Büyüklükte eşi, benzeri olmayan.
12- El-Hâlık: Yaratan, yoktan var eden.
13- El-Bâri: Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan.
14- El-Musavvir: Varlıklara şekil veren.
15- El-Gaffâr: Günahları örten ve çok mağfiret eden.
16- El-Kahhâr: Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim olan.
17- El-Vehhâb: Karşılıksız hibeler veren, çok fazla ihsan eden.
18- Er-Rezzâk: Bütün mahlükatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.
19- El-Fettâh: Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.
20- El-Alîm: Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi en ince detaylarına kadar bilen.
21- El-Kâbıd: Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan.
22- El-Bâsıt: Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.
23- El-Hâfıd: Dereceleri alçaltan
24- Er-Râfi: Şeref verip yükselten.
25- El-Muız: Dilediğini aziz eden, izzet veren.
26- El-Müzil: Dilediğini zillete düşüren.
27- Es-Semi: Her şeyi en iyi işiten.
28- El-Basîr: Gizli açık, her şeyi en iyi gören.
29- El-Hakem: Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran. Hikmetle hükmeden.
30- El-Adl: Mutlak adil, çok adaletli.
31- El-Latîf: Lütuf ve ihsan sahibi olan. Bütün incelikleri bilen.
32- El-Habîr: Olmuş olacak her şeyden haberdar.
33- El-Halîm: Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan.
34- El-Azîm: Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce.
35- El-Gafûr: Affı, mağfireti bol.
36- Eş-Şekûr: Az amele, çok sevap veren.
37- El-Aliyy: Yüceler yücesi, çok yüce.
38- El-Kebîr: Büyüklükte benzeri yok, pek büyük.
39- El-Hafîz: Her şeyi koruyucu olan.
40- El-Mukît: Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren, tayin eden.
41- El-Hasîb: Kulların hesabını en iyi gören.
42- El-Celîl: Celal ve azamet sahibi olan.
43- El-Kerîm: Keremi, lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden.
44- Er-Rakîb: Her varlığı, her işi her an görüp, gözeten, kontrolü altında tutan.
45- El-Mucîb: Duaları, istekleri kabul eden.
46- El-Vâsi: Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden.
47- El-Hakîm: Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan.
48- El-Vedûd: Kullarını en fazla seven, sevilmeye en layık olan.
49- El-Mecîd: Her türlü övgüye layık bulunan.
50- El-Bâis: Ölüleri dirilten.
51- Eş-Şehîd: Her zaman her yerde hazır ve nazır olan.
52- El-Hakk: Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran.
53- El-Vekîl: Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran.
54- El-Kaviyy: Kudreti en üstün ve hiç azalmaz.
55- El-Metîn: Kuvvet ve kudret kaynağı, pek güçlü.
56- El-Veliyy: İnananların dostu, onları sevip yardım eden.
57- El-Hamîd: Her türlü hamd ve senaya layık olan.
58- El-Muhsî: Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen.
59- El-Mübdi: Maddesiz, örneksiz yaratan.
60- El-Muîd: Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.
61- El-Muhyî: İhya eden, dirilten, can veren.
62- El-Mümît: Her canlıya ölümü tattıran.
63- El-Hayy: Ezeli ve ebedi hayat sahibi.
64- El-Kayyûm: Varlıkları diri tutan, zatı ile kaim olan.
65- El-Vâcid: Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan.
66- El-Macîd: Kadri ve şanı büyük, keremi, ihsanı bol olan.
67- El-Vâhid: Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan.
68- Es-Samed: Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu.
69- El-Kâdir: Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan.
70- El-Muktedir: Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi.
71- El-Mukaddim: Dilediğini, öne alan, yükselten.
72- El-Muahhir: Dilediğini sona alan, erteleyen, alçaltan.
73- El-Evvel: Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan.
74- El-Âhir: Ebedi olan, varlığının sonu olmayan.
75- El-Zâhir: Varlığı açık, aşikar olan, kesin delillerle bilinen.
76- El-Bâtın: Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan.
77- El-Vâlî: Bütün kainatı idare eden.
78- El-Müteâlî: Son derece yüce olan.
79- El-Berr: İyilik ve ihsanı bol, iyilik ve ihsan kaynağı.
80- Et-Tevvâb: Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan.
81- El-Müntekim: Zalimlerin cezasını veren, intikam alan.
82- El-Afüvv: Affı çok olan, günahları affetmeyi seven.
83- Er-Raûf: Çok merhametli, pek şefkatli.
84- Mâlik-ül Mülk: Mülkün, her varlığın sahibi.
85- Zül-Celâli vel ikrâm: Celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi.
86- El-Muksit: Her işi birbirine uygun yapan.
87- El-Câmi: Mahşerde her mahlükatı bir araya toplayan.
88- El-Ganiyy: Her türlü zenginlik sahibi, ihtiyacı olmayan.
89- El-Mugnî: Müstağni kılan. ihtiyaç gideren, zengin eden.
90- El-Mâni: Dilemediği şeye mani olan, engelleyen.
91- Ed-Dârr: Elem, zarar verenleri yaratan.
92- En-Nâfi: Fayda veren şeyleri yaratan.
93- En-Nûr: Alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren.
94- El-Hâdî: Hidayet veren.
95- El-Bedî: Eşi ve benzeri olmayan güzellik sahibi, eşsiz yaratan.
96- El-Bâkî: Varlığının sonu olmayan, ebedi olan.
97- El-Vâris: Her şeyin asıl sahibi olan.
98- Er-Reşîd: İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren.
99- Es-Sabûr: Ceza vermede acele etmeyen.

Vefki yapılan Esma-ul Hüsna ve Anlamları
İlk yorumu sen yap!