ŞİMDİ GÜNEŞ
TERAZİ BURCUNDA
Zodyak Derecesi 180 °
ŞİMDİ AY
KOÇ BURCUNDA
Zodyak Derecesi 0 °
ŞİMDİ AY
DÜŞÜŞTE 14.Gün
vefk yapmaya elverişli değil!
GEZEGEN SAATİ
VENÜS
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 180 ° lik açı olduğu için bu gün 180 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Müheymin
145
90 °lik Vefk
Ay
Pazartesi
Cuma
جَبْرَائِيلْ
اَبْيَضْ
Doksan Derecelik Dokuzlu Müheymin Esması Ay Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
٨۴
٢٨٩
١۵٩
١٣٢
٢١٩
١٨٠
٧٢
٢۶٨
١٩٢
٢٠۴
٧۵
٢۵٣
١۴۴
٩۶
٢٩٢
١٨٣
١١٧
٢٣١
٢۴٣
١۶٨
١٢٠
٢۵۶
٢١۶
۶٠
٢٧٧
١۴٧
١٠٨
٢۴٧
٢٠٧
٧٨
٢٩۵
١٣٨
٩٩
٢٣۴
١٨۶
١١١
١٢٣
٢٣٧
١٧١
۶٣
٢۵٩
٢١٠
١٠٢
٢٨٠
١۵٠
١۶٢
٨٧
٢٨٣
١٧۴
١٣۵
٢٢٢
١٩۵
۶۶
٢٧١
١۶۵
١٢۶
٢۴٠
٢١٣
۵٧
٢۶٢
١۵٣
١٠۵
٢٧۴
٢٨۶
١۵۶
٩٠
٢٢۵
١٧٧
١٢٩
٢۶۵
١٩٨
۶٩
٨١
٢۵٠
٢٠١
٩٣
٢٩٨
١۴١
١١۴
٢٢٨
١٨٩
ATEŞ ŞEKLİ
٨١
٢٨۶
١۶۵
١۶٢
١٢٣
٢۴٧
٢۴٣
٢٠۴
٨۴
٢۵٠
١۵۶
١٢۶
٨٧
٢٣٧
٢٠٧
١۶٨
٧۵
٢٨٩
٢٠١
٩٠
٢۴٠
٢٨٣
١٧١
٧٨
١٢٠
٢۵٣
١۵٩
٩٣
٢٢۵
٢١٣
١٧۴
۶٣
٢٩۵
٢۵۶
١۴۴
١٣٢
٢٩٨
١٧٧
۵٧
١٣۵
٢۵٩
١٣٨
٢١۶
٩۶
٢١٩
١۴١
١٢٩
٢۶٢
٢٢٢
٢١٠
٩٩
۶٠
٢٩٢
١٨٠
١١۴
٢۶۵
١۵٣
١٩۵
١٠٢
٢٣۴
٢٧٧
١٨٣
٧٢
٢٢٨
١٩٨
١٠۵
۶۶
٢٨٠
١٨۶
١۴٧
١١٧
٢۶٨
١٨٩
۶٩
٢٧۴
٢٧١
١۵٠
١١١
١٠٨
٢٣١
١٩٢
HAVA ŞEKLİ
١٨٩
٢٢٨
١١۴
١۴١
٢٩٨
٩٣
٢٠١
٢۵٠
٨١
۶٩
١٩٨
٢۶۵
١٢٩
١٧٧
٢٢۵
٩٠
١۵۶
٢٨۶
٢٧۴
١٠۵
١۵٣
٢۶٢
۵٧
٢١٣
٢۴٠
١٢۶
١۶۵
٢٧١
۶۶
١٩۵
٢٢٢
١٣۵
١٧۴
٢٨٣
٨٧
١۶٢
١۵٠
٢٨٠
١٠٢
٢١٠
٢۵٩
۶٣
١٧١
٢٣٧
١٢٣
١١١
١٨۶
٢٣۴
٩٩
١٣٨
٢٩۵
٧٨
٢٠٧
٢۴٧
١٠٨
١۴٧
٢٧٧
۶٠
٢١۶
٢۵۶
١٢٠
١۶٨
٢۴٣
٢٣١
١١٧
١٨٣
٢٩٢
٩۶
١۴۴
٢۵٣
٧۵
٢٠۴
١٩٢
٢۶٨
٧٢
١٨٠
٢١٩
١٣٢
١۵٩
٢٨٩
٨۴
SU ŞEKLİ
١٩٢
٢٣١
١٠٨
١١١
١۵٠
٢٧١
٢٧۴
۶٩
١٨٩
٢۶٨
١١٧
١۴٧
١٨۶
٢٨٠
۶۶
١٠۵
١٩٨
٢٢٨
٧٢
١٨٣
٢٧٧
٢٣۴
١٠٢
١٩۵
١۵٣
٢۶۵
١١۴
١٨٠
٢٩٢
۶٠
٩٩
٢١٠
٢٢٢
٢۶٢
١٢٩
١۴١
٢١٩
٩۶
٢١۶
١٣٨
٢۵٩
١٣۵
۵٧
١٧٧
٢٩٨
١٣٢
١۴۴
٢۵۶
٢٩۵
۶٣
١٧۴
٢١٣
٢٢۵
٩٣
١۵٩
٢۵٣
١٢٠
٧٨
١٧١
٢٨٣
٢۴٠
٩٠
٢٠١
٢٨٩
٧۵
١۶٨
٢٠٧
٢٣٧
٨٧
١٢۶
١۵۶
٢۵٠
٨۴
٢٠۴
٢۴٣
٢۴٧
١٢٣
١۶٢
١۶۵
٢٨۶
٨١
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
418
شعز ايل
2
Kutup
659
خيح ايل
3
Adil
1077
غلو ايل
4
Vefk
4844
دغضج ايل
5
Mesaha
43596
مجغثنه ايل
6
Zabit
48440
محغشصط ايل
7
Gaye
96880
صوغضلط ايل
8
Asıl
63843920
سجغغضمجغضعط ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
418
قب يوش
2
Kutup
659
شمج يوش
3
Adil
1077
ذسا يوش
4
Vefk
4844
دغثكح يوش
5
Mesaha
43596
مجغرف يوش
6
Zabit
48440
محغقكد يوش
7
Gaye
96880
صوغثسد يوش
8
Asıl
63843920
سجغغضمجغخد يوش
ESMA-İ AVAN 81 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
57
نز طاطل
2
60
س طاطل
3
63
سج طاطل
4
66
سو طاطل
5
69
سط طاطل
6
72
عب طاطل
7
75
عه طاطل
8
78
عح طاطل
9
81
فا طاطل
10
84
فد طاطل
11
87
فز طاطل
12
90
ص طاطل
13
93
صج طاطل
14
96
صو طاطل
15
99
صط طاطل
16
102
قب طاطل
17
105
قه طاطل
18
108
قح طاطل
19
111
قيا طاطل
20
114
قيد طاطل
21
117
قيز طاطل
22
120
قك طاطل
23
123
قكج طاطل
24
126
قكو طاطل
25
129
قكط طاطل
26
132
قلب طاطل
27
135
قله طاطل
28
138
قلح طاطل
29
141
قما طاطل
30
144
قمد طاطل
31
147
قمز طاطل
32
150
قن طاطل
33
153
قنج طاطل
34
156
قنو طاطل
35
159
قنط طاطل
36
162
قسب طاطل
37
165
قسه طاطل
38
168
قسح طاطل
39
171
قعا طاطل
40
174
قعد طاطل
41
177
قعز طاطل
42
180
قف طاطل
43
183
قفج طاطل
44
186
قفو طاطل
45
189
قفط طاطل
46
192
قصب طاطل
47
195
قصه طاطل
48
198
قصح طاطل
49
201
را طاطل
50
204
رد طاطل
51
207
رز طاطل
52
210
ري طاطل
53
213
ريج طاطل
54
216
ريو طاطل
55
219
ريط طاطل
56
222
ركب طاطل
57
225
ركه طاطل
58
228
ركح طاطل
59
231
رلا طاطل
60
234
رلد طاطل
61
237
رلز طاطل
62
240
رم طاطل
63
243
رمج طاطل
64
247
رمز طاطل
65
250
رن طاطل
66
253
رنج طاطل
67
256
رنو طاطل
68
259
رنط طاطل
69
262
رسب طاطل
70
265
رسه طاطل
71
268
رسح طاطل
72
271
رعا طاطل
73
274
رعد طاطل
74
277
رعز طاطل
75
280
رف طاطل
76
283
رفج طاطل
77
286
رفو طاطل
78
289
رفط طاطل
79
292
رصب طاطل
80
295
رصه طاطل
81
298
رصح طاطل
Vefk yapılacak adet 90°lik 9lu vefkin tarh adedi olan 1080 den küçük olduğu için, vefk yapılacak adedin 11 katı alınmıştır. Böylece 145 olan asıl adet, 1595 olarak değiştirilmiştir. Vefke alınan esmanın okuması 1595 kere yapılacaktır. Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ نز طاطل س طاطل سج طاطل سو طاطل سط طاطل عب طاطل عه طاطل عح طاطل فا طاطل فد طاطل فز طاطل ص طاطل صج طاطل صو طاطل صط طاطل قب طاطل قه طاطل قح طاطل قيا طاطل قيد طاطل قيز طاطل قك طاطل قكج طاطل قكو طاطل قكط طاطل قلب طاطل قله طاطل قلح طاطل قما طاطل قمد طاطل قمز طاطل قن طاطل قنج طاطل قنو طاطل قنط طاطل قسب طاطل قسه طاطل قسح طاطل قعا طاطل قعد طاطل قعز طاطل قف طاطل قفج طاطل قفو طاطل قفط طاطل قصب طاطل قصه طاطل قصح طاطل را طاطل رد طاطل رز طاطل ري طاطل ريج طاطل ريو طاطل ريط طاطل ركب طاطل ركه طاطل ركح طاطل رلا طاطل رلد طاطل رلز طاطل رم طاطل رمج طاطل رمز طاطل رن طاطل رنج طاطل رنو طاطل رنط طاطل رسب طاطل رسه طاطل رسح طاطل رعا طاطل رعد طاطل رعز طاطل رف طاطل رفج طاطل رفو طاطل رفط طاطل رصب طاطل رصه طاطل رصح طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا جَبْرَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ شعز ايل خيح ايل غلو ايل دغضج ايل مجغثنه ايل محغشصط ايل صوغضلط ايل سجغغضمجغضعط ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الثَّانِى مَلَكِ جَبْرَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ اَبْيَضْ وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ قب يوش شمج يوش ذسا يوش دغثكح يوش مجغرف يوش محغقكد يوش صوغثسد يوش سجغغضمجغخد يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳
Doksan Derecelik Dokuzlu Müheymin Esması Ay Vefki
İlk yorumu sen yap!