ŞİMDİ GÜNEŞ
İKİZLER BURCUNDA
Zodyak Derecesi 60 °
ŞİMDİ AY
AKREP BURCUNDA
Zodyak Derecesi 210 °
ŞİMDİ AY
YÜKSELİŞTE 13.Gün
vefk yapmaya elverişli!
GEZEGEN SAATİ
SATÜRN
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 150 ° lik açı olduğu için bu gün 150 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Nâfi
201
60 °lik Vefk
Ay
Pazartesi
Cuma
جَبْرَائِيلْ
اَبْيَضْ
Altmış Derecelik Dokuzlu Nâfi Esması Ay Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
١٨٣
٣٢٠
٢٣۴
٢١۵
٢٧۴
٢۴٨
١٧۵
٣٠۶
٢۵۶
٢۶۴
١٧٧
٢٩۶
٢٢۴
١٩١
٣٢٢
٢۵٠
٢٠۵
٢٨٢
٢٩٠
٢۴٠
٢٠٧
٢٩٨
٢٧٢
١۶٧
٣١٢
٢٢۶
١٩٩
٢٩٢
٢۶۶
١٧٩
٣٢۴
٢٢٠
١٩٣
٢٨۴
٢۵٢
٢٠١
٢٠٩
٢٨۶
٢۴٢
١۶٩
٣٠٠
٢۶٨
١٩۵
٣١۴
٢٢٨
٢٣۶
١٨۵
٣١۶
٢۴۴
٢١٧
٢٧۶
٢۵٨
١٧١
٣٠٨
٢٣٨
٢١١
٢٨٨
٢٧٠
١۶۵
٣٠٢
٢٣٠
١٩٧
٣١٠
٣١٨
٢٣٢
١٨٧
٢٧٨
٢۴۶
٢١٣
٣٠۴
٢۶٠
١٧٣
١٨١
٢٩۴
٢۶٢
١٨٩
٣٢۶
٢٢٢
٢٠٣
٢٨٠
٢۵۴
ATEŞ ŞEKLİ
١٨١
٣١٨
٢٣٨
٢٣۶
٢٠٩
٢٩٢
٢٩٠
٢۶۴
١٨٣
٢٩۴
٢٣٢
٢١١
١٨۵
٢٨۶
٢۶۶
٢۴٠
١٧٧
٣٢٠
٢۶٢
١٨٧
٢٨٨
٣١۶
٢۴٢
١٧٩
٢٠٧
٢٩۶
٢٣۴
١٨٩
٢٧٨
٢٧٠
٢۴۴
١۶٩
٣٢۴
٢٩٨
٢٢۴
٢١۵
٣٢۶
٢۴۶
١۶۵
٢١٧
٣٠٠
٢٢٠
٢٧٢
١٩١
٢٧۴
٢٢٢
٢١٣
٣٠٢
٢٧۶
٢۶٨
١٩٣
١۶٧
٣٢٢
٢۴٨
٢٠٣
٣٠۴
٢٣٠
٢۵٨
١٩۵
٢٨۴
٣١٢
٢۵٠
١٧۵
٢٨٠
٢۶٠
١٩٧
١٧١
٣١۴
٢۵٢
٢٢۶
٢٠۵
٣٠۶
٢۵۴
١٧٣
٣١٠
٣٠٨
٢٢٨
٢٠١
١٩٩
٢٨٢
٢۵۶
HAVA ŞEKLİ
٢۵۴
٢٨٠
٢٠٣
٢٢٢
٣٢۶
١٨٩
٢۶٢
٢٩۴
١٨١
١٧٣
٢۶٠
٣٠۴
٢١٣
٢۴۶
٢٧٨
١٨٧
٢٣٢
٣١٨
٣١٠
١٩٧
٢٣٠
٣٠٢
١۶۵
٢٧٠
٢٨٨
٢١١
٢٣٨
٣٠٨
١٧١
٢۵٨
٢٧۶
٢١٧
٢۴۴
٣١۶
١٨۵
٢٣۶
٢٢٨
٣١۴
١٩۵
٢۶٨
٣٠٠
١۶٩
٢۴٢
٢٨۶
٢٠٩
٢٠١
٢۵٢
٢٨۴
١٩٣
٢٢٠
٣٢۴
١٧٩
٢۶۶
٢٩٢
١٩٩
٢٢۶
٣١٢
١۶٧
٢٧٢
٢٩٨
٢٠٧
٢۴٠
٢٩٠
٢٨٢
٢٠۵
٢۵٠
٣٢٢
١٩١
٢٢۴
٢٩۶
١٧٧
٢۶۴
٢۵۶
٣٠۶
١٧۵
٢۴٨
٢٧۴
٢١۵
٢٣۴
٣٢٠
١٨٣
SU ŞEKLİ
٢۵۶
٢٨٢
١٩٩
٢٠١
٢٢٨
٣٠٨
٣١٠
١٧٣
٢۵۴
٣٠۶
٢٠۵
٢٢۶
٢۵٢
٣١۴
١٧١
١٩٧
٢۶٠
٢٨٠
١٧۵
٢۵٠
٣١٢
٢٨۴
١٩۵
٢۵٨
٢٣٠
٣٠۴
٢٠٣
٢۴٨
٣٢٢
١۶٧
١٩٣
٢۶٨
٢٧۶
٣٠٢
٢١٣
٢٢٢
٢٧۴
١٩١
٢٧٢
٢٢٠
٣٠٠
٢١٧
١۶۵
٢۴۶
٣٢۶
٢١۵
٢٢۴
٢٩٨
٣٢۴
١۶٩
٢۴۴
٢٧٠
٢٧٨
١٨٩
٢٣۴
٢٩۶
٢٠٧
١٧٩
٢۴٢
٣١۶
٢٨٨
١٨٧
٢۶٢
٣٢٠
١٧٧
٢۴٠
٢۶۶
٢٨۶
١٨۵
٢١١
٢٣٢
٢٩۴
١٨٣
٢۶۴
٢٩٠
٢٩٢
٢٠٩
٢٣۶
٢٣٨
٣١٨
١٨١
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
526
تفه ايل
2
Kutup
687
خمو ايل
3
Adil
1213
غقعب ايل
4
Vefk
5460
هغتيط ايل
5
Mesaha
49140
مطغصط ايل
6
Zabit
54600
ندغثنط ايل
7
Gaye
109200
قطغقنط ايل
8
Asıl
75020400
عهغغكغشنط ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
526
ري يوش
2
Kutup
687
شعا يوش
3
Adil
1213
ضصز يوش
4
Vefk
5460
هغقمد يوش
5
Mesaha
49140
محغضكد يوش
6
Zabit
54600
ندغرفد يوش
7
Gaye
109200
قحغضفد يوش
8
Asıl
75020400
عهغغكغفد يوش
ESMA-İ AVAN 81 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
165
قسه طاطل
2
167
قسز طاطل
3
169
قسط طاطل
4
171
قعا طاطل
5
173
قعج طاطل
6
175
قعه طاطل
7
177
قعز طاطل
8
179
قعط طاطل
9
181
قفا طاطل
10
183
قفج طاطل
11
185
قفه طاطل
12
187
قفز طاطل
13
189
قفط طاطل
14
191
قصا طاطل
15
193
قصج طاطل
16
195
قصه طاطل
17
197
قصز طاطل
18
199
قصط طاطل
19
201
را طاطل
20
203
رج طاطل
21
205
ره طاطل
22
207
رز طاطل
23
209
رط طاطل
24
211
ريا طاطل
25
213
ريج طاطل
26
215
ريه طاطل
27
217
ريز طاطل
28
220
رك طاطل
29
222
ركب طاطل
30
224
ركد طاطل
31
226
ركو طاطل
32
228
ركح طاطل
33
230
رل طاطل
34
232
رلب طاطل
35
234
رلد طاطل
36
236
رلو طاطل
37
238
رلح طاطل
38
240
رم طاطل
39
242
رمب طاطل
40
244
رمد طاطل
41
246
رمو طاطل
42
248
رمح طاطل
43
250
رن طاطل
44
252
رنب طاطل
45
254
رند طاطل
46
256
رنو طاطل
47
258
رنح طاطل
48
260
رس طاطل
49
262
رسب طاطل
50
264
رسد طاطل
51
266
رسو طاطل
52
268
رسح طاطل
53
270
رع طاطل
54
272
رعب طاطل
55
274
رعد طاطل
56
276
رعو طاطل
57
278
رعح طاطل
58
280
رف طاطل
59
282
رفب طاطل
60
284
رفد طاطل
61
286
رفو طاطل
62
288
رفح طاطل
63
290
رص طاطل
64
292
رصب طاطل
65
294
رصد طاطل
66
296
رصو طاطل
67
298
رصح طاطل
68
300
ش طاطل
69
302
شب طاطل
70
304
شد طاطل
71
306
شو طاطل
72
308
شح طاطل
73
310
شي طاطل
74
312
شيب طاطل
75
314
شيد طاطل
76
316
شيو طاطل
77
318
شيح طاطل
78
320
شك طاطل
79
322
شكب طاطل
80
324
شكد طاطل
81
326
شكو طاطل
Vefk yapılacak adet 60°lik 9lu vefkin tarh adedi olan 720 den küçük olduğu için, vefk yapılacak adedin 11 katı alınmıştır. Böylece 201 olan asıl adet, 2211 olarak değiştirilmiştir. Vefke alınan esmanın okuması 2211 kere yapılacaktır. Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ قسه طاطل قسز طاطل قسط طاطل قعا طاطل قعج طاطل قعه طاطل قعز طاطل قعط طاطل قفا طاطل قفج طاطل قفه طاطل قفز طاطل قفط طاطل قصا طاطل قصج طاطل قصه طاطل قصز طاطل قصط طاطل را طاطل رج طاطل ره طاطل رز طاطل رط طاطل ريا طاطل ريج طاطل ريه طاطل ريز طاطل رك طاطل ركب طاطل ركد طاطل ركو طاطل ركح طاطل رل طاطل رلب طاطل رلد طاطل رلو طاطل رلح طاطل رم طاطل رمب طاطل رمد طاطل رمو طاطل رمح طاطل رن طاطل رنب طاطل رند طاطل رنو طاطل رنح طاطل رس طاطل رسب طاطل رسد طاطل رسو طاطل رسح طاطل رع طاطل رعب طاطل رعد طاطل رعو طاطل رعح طاطل رف طاطل رفب طاطل رفد طاطل رفو طاطل رفح طاطل رص طاطل رصب طاطل رصد طاطل رصو طاطل رصح طاطل ش طاطل شب طاطل شد طاطل شو طاطل شح طاطل شي طاطل شيب طاطل شيد طاطل شيو طاطل شيح طاطل شك طاطل شكب طاطل شكد طاطل شكو طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا جَبْرَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ تفه ايل خمو ايل غقعب ايل هغتيط ايل مطغصط ايل ندغثنط ايل قطغقنط ايل عهغغكغشنط ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الثَّانِى مَلَكِ جَبْرَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ اَبْيَضْ وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ ري يوش شعا يوش ضصز يوش هغقمد يوش محغضكد يوش ندغرفد يوش قحغضفد يوش عهغغكغفد يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳